Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Zapewnienie Dostępności

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

Wnioski o zapewnienie dostępności

Do Urzędu Gminy w Dalikowie (dalej „Urząd”) można złożyć wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej (dalej „wniosek”).

 

Kto może złożyć wniosek

Klient w zakresie dostępności Urzędu może:

1)      poinformować o braku dostępności;

2)      złożyć wniosek o zapewnienie dostępności;

3)      złożyć skargę na brak zapewnienia dostępności.

Zgłoszenie, o którym mowa w pkt 1, ma charakter wyłącznie informacyjny i może być złożone przez każdego klienta Urzędu.

Wniosek, o którym mowa w pkt 2, może złożyć osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy. Po wykazaniu interesu faktycznego, tj. wskazaniu realnej potrzeby skorzystania z usług Urzędu osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy ma prawo wystąpić do Urzędu z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej.

 

Wniosek zawiera:

1)      dane kontaktowe wnioskodawcy;

2)      wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym;

3)      wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą;

4)      wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.

 

Termin realizacji

Zapewnienie dostępności, w zakresie określonym we wniosku następuje bez zbędnej zwłoki nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Jeżeli zapewnienie dostępności, w zakresie określonym we wniosku, nie jest możliwe w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, to Urząd niezwłocznie powiadamia wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin zapewnienia dostępności, nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

W przypadku braku możliwości zapewnienia dostępności w zakresie określonym we wniosku Urzędu jest obowiązany zaproponować rozwiązanie alternatywne oraz dołączyć uzasadnienie.

 

Złożenie wniosku

Wniosek można:

1)      przesłać na adres: Urząd Gminy w Dalikowie, Plac Powstańców 1, 99-205 Dalików

2)      złożyć w sekretariacie Urzędu w godzinach funkcjonowania Urzędu;

3)      przesłać za pośrednictwem EPUAP (www.epuap.gov.pl);

4)      przesłać pocztą elektroniczną, na adres e-mail: sekretariat@dalikow.eu

Wnioski rozpatrywane są przez Koordynator ds. dostępności.

 

Tryb odwoławczy

W przypadku gdy Urząd nie zapewnił wnioskodawcy dostępności:

1)      w sposób i w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (podstawowe załatwienie sprawy), albo

2)      w terminie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku (w terminie wydłużonym), albo

3)      z powodów określonych w zawiadomieniu o braku możliwości zapewnienia dostępności

– wnioskodawca ma prawo do złożenia skargi na brak dostępności do Prezesa Zarządu PFRON.

Wnioskodawcy przysługuje prawo do wniesienia skargi w terminie 30 dni od dnia, w którym upłynął odpowiednio termin, o którym mowa w pkt 1 lub 2, albo od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w pkt 3.

Wniosek z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej (dalej „żądanie”)

 

Kto może wystąpić z żądaniem

Każda osoba w zakresie dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych Urzędu lub ich elementów może:

1)      poinformować o braku dostępności;

2)      złożyć żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej;

3)      złożyć skargę na brak zapewnienia dostępności.

 

Żądanie zawiera:

1)      dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem;

2)      wskazanie strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej Urzędu, które mają być dostępne cyfrowo;

3)      wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem;

4)      wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli dotyczy.

 

Termin realizacji

 

Zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej Urzędu następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej Urzędu nie może nastąpić w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem, to Urząd niezwłocznie powiadamia osobę występującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin zapewnienia dostępności cyfrowej, jednak nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

W przypadku braku możliwości zapewnienia dostępności cyfrowej zgodnie z żądaniem Urzędu powiadamia osobę występującą z żądaniem o jej przyczynach i wskazuje alternatywny sposób dostępu do tego elementu wraz z uzasadnieniem.

 

Złożenie żądania

Żądanie można:

1)      przesłać na adres: Urząd Gminy w Dalikowie, Plac Powstańców 1, 99-205 Dalików

2)      złożyć w sekretariacie Urzędu w godzinach funkcjonowania Urzędu;

3)      przesłać za pośrednictwem EPUAP (www.epuap.gov.pl);

4)      przesłać pocztą elektroniczną, na adres e-mail: sekretariat@dalikow.eu.

Wnioski rozpatrywane są przez Koordynator ds. dostępności.

 

Tryb odwoławczy

W przypadku gdy:

1)      Urząd odmówi zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub wskazanego elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej Urzędu, wskazanych w żądaniu, albo

2)      osoba występująca z żądaniem odmówi skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu

– osoba występująca z żądaniem ma prawo do złożenia do Urzędu skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-02-26 20:10przez:
Opublikowano:2021-02-26 13:46przez:
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Dalikowie
Odwiedziny:5939

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.

Banery/Logo